loadingimg

Wczytuję dane...

Towar dostarczy

 

Towar dostarczamy do UE

Facebook

Ekspresowa płatność dzięki:

Oryginalne produkty

Subskrypcja

Regulamin

 

Regulamin obwiązujący od 25 grudnia 2014 r.:

 

 

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.paola-caffe.pl jest firma  Victus E.Stachacz M.Stachacz Sp.J. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 93, 01-301Warszawa. Firma Victus jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 5222903627; REGON 141584718. Magazyn i punkt odbioru osobistego znajduje się przy ul.Połczyńska 93. Kontakt telefoniczny: 607-230-093 bądź mailowy kawa@paola-caffe.pl
2. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży produktów, jak również zawiera treść zobowiązań.

§. 2. DEFINICJE


Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
a. Produktach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.paola-caffe.pl;
b. Sklepie, Operatorze – rozumie się przez to operatora witryny www.paola-caffe.pl, właściciela sklepu internetowego www.paola-caffe.pl – ...........................
c. Kliencie – rozumie się każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
d. Konsumencie – rozumie się przez to Klienta, będącego osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
e. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
f. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g. Konto Klienta – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
h.Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

i.  Cenie – rozumie się, że wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.paola-caffe.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny, na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT oraz paragon fiskalny może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub dołączona do złożonego zamówienia i przesłana paczką lub listem za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Celem działania sklepu internetowego www.paola-caffe.pl jest sprzedaż detaliczna bądź hurtowa kaw ziarnistych i mielonych oraz artykułów związanych z winem i jego konsumpcją.
2. Internetowy sklep z kawą www.paola-caffe.pl prowadzi sprzedaż kaw przez Internet oraz punkt sprzedaży detalicznej przy ulicy: Połczyńska 93, 01-301 Warszawa
3. Aby dokonać zakupów można, ale nie trzeba się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
4. Zarejestrowani Klienci mogą wyrażać swoje opinie o produktach zamieszczonych w sklepie, a także śledzić status swojego zamówienia i przeglądać historię zamówień.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności oraz w zakładce Pliki Cookies na www.paola-caffe.pl

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


§.5  REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Aby dokonać zakupów można, ale nie trzeba się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
2. Zarejestrowanie się w serwisie www.paola-caffe.pl wymaga akceptacji regulaminu sklepu.
3. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
5. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
6. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu.
7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a. Firmę,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu
8. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
9. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14.
10. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
11. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.paola-caffe.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.paola-caffe.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
12. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
13. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest
równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
14. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź
popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta.
e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub
zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
15. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 14 pkt g należy rozumieć w szczególności
podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
16. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
17. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
18. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
19.Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.14 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zlecenia przyjmowane poprzez serwis www.paola-caffe.pl są realizowane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Zlecenia obejmują aktualną listę produktów dostępną na stronie www.paola-caffe.pl
3. Dane zamieszczone na witrynie sklepu internetowego www.paola-caffe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie elementy listy produktów, takie jak cena, zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez Operatora Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie przez Operatora oświadczenia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
7. Koszty przesyłki ponosi klient której koszty opisane są szczegółowo w stronie http://paola-caffe.pl/_cms/view/1/przesylka.html

8. Zastrzegamy sobie prawo wycofania produktów ze sprzedaży. Wycofanie danego produktu ze sprzedaży nie ma jednak żadnego wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

9. Zamównia można składać podprzez witrynę sklepu internetowego www.paola-caffe.pl, maila na adres kawa@paola-caffe.pl oraz poprzez sms na nr tel.: 607-230-093

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zwrot towarów może nastąpić pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, wraz z oryginalnym opakowaniem lub opakowaniem  nienaruszonym dotyczy to pakowanych oryginalnie kaw. Konsument zwraca towar na swój koszt.

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe
5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych
z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
6. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
7. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.


§. 9. PŁATNOŚCI


1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
2. Płatności można też dokonywać bezpośrednio na konto bankowe w ING BANK  nr konta: 84 1050 1025 1000 0092 4490 2319 przelew na: Victus E.Stachacz M.Stachacz Sp.J.
3. Przy odbiorze osobistym płatności można regulować gotówką.
4. Można również zamawiać towar z płatnością za pobraniem, wówczas opłatę pobiera doręczyciel - kurier.
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Operator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Operator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Operator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6. Operator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Operator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
9. Wraz z usunięciem Konta Klienta Operator usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych świadczeń do czasu ich rozliczenia.

§. 11. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem strony internetowej Sklepu objęte są gwarancją jakości.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru z umową,
d. datę zakupu
4. Zastosowanie się do ust.3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
2. Wszystkie nazwy Produktów dostępnych do sprzedaży przez sklep internetowy www.paola-caffe.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014.
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych i uzasadnionych powodów. W szczególności w celu wprowadzenia nowych funkcji korzystnych dla Klientów Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu.
O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem
wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.